Werkswinkel oor om die doeltreffendheid van die direksie te verseker, bemagtig

Deur Vukosi Mathale

In die hedendaagse snelveranderende universiteitslandskap waar kommersiële ondernemings en tegnologie-beginbesighede volop is, was die rol van ’n direksie nog nooit belangriker nie. Om werknemers van die universiteit op hierdie gebied te bemagtig, het die kantoor van Tegnologie-oordrag en Innovasie-ondersteuning (TTIS) by die Noordwes-Universiteit (NWU) onlangs ’n omvattende driedagwerkswinkel, getiteld “Ensuring board effectiveness”, aangebied, wat die veelvlakkige aspekte vir die skepping en instandhouding van toppresterende direksies ondersoek het. Die doel van die werkswinkel, wat deur die Sirdar Groep se senior genoot gefasiliteer is, was om die aanwesiges toe te rus met die kennis en gereedskap wat nodig is om die prestasie van die direksie te verbeter, risiko te bestuur en waarde toe te voeg vir die universiteit se portefeuljemaatskappye wat hulle dien.

Prof Jeffrey Mphahlele, adjunk-visekanselier vir Navorsing en Innovasie, het sy dankbaarheid uitgespreek en gesê, “Ons is geweldig dankbaar vir die kollegas wat hulle kosbare tyd gee om te dien as direkteure en aandeelhouerverteenwoordigers van verskillende maatskappye waarby die universiteit ’n belang het. Dit is ook uiters belangrik dat hulle op hoogte bly van die jongste verwikkelinge oor beheersake, aangesien die veld voortdurend ontwikkel en hulle altyd in ’n posisie moet wees om met insig en indringend op te tree wanneer hulle hulle oorsigrol vervul.”

Een van die sentrale temas van die werkswinkel was die erkenning van die wesenlike waarde wat ’n hoëprestasiedireksie aan ’n maatskappy kan verleen. Deelnemers het aan besprekings en gevallestudies deelgeneem wat beklemtoon het hoe ’n doeltreffende direksie strategiese besluitneming kan bestuur, waardevolle leiding kan verskaf en langtermyn-volhoubaarheid kan verseker. Deur interaktiewe sessies het bywoners insig gekry in hoe om die kollektiewe kundigheid van direksielede te benut om uitdagings te hanteer en geleenthede aan te gryp.

’n Kritieke aspek van die werkswinkel het daarop gefokus om te verseker dat bywoners goed onderlê is in die wettige verpligtinge wat deur die Maatskappywet ten opsigte van opgeleide direkteure en beamptes bepaal word. Met regulatoriese nakoming wat ’n hoeksteen van doeltreffende beheer is, het die werkswinkel aan deelnemers ’n omvattende oorsig oor hulle verantwoordelikhede en pligte as direkteure en beamptes gegee. Hierdie kennis rus die bywoners toe om hulle rolle binne die perke van regs- en etiekraamwerke te vervul.

’n Hoogtepunt van die werkswinkel was die benutting van die Contribution Compass-profileringsplatform wat aan deelnemers ’n verpersoonlikte evaluering van hulle sterk punte en areas van ontwikkeling as direksielede verskaf het. Hierdie instrument verskaf waardevolle insig in individuele en kollektiewe dinamiek in die direksie, en verbeter selfbewussyn en optimaliseer interaksie in die direksie.

Uiteindelik was die oorkoepelende doel van die werkswinkel om beter prestasie vir die direksie en direkteure te verseker. Deur ’n holistiese benadering te volg wat strategiese beplanning, doeltreffende kommunikasie en beter besluitneming omvat, kon die deelnemers die werkswinkel verlaat met die kennis en instrumente om hulle direksie se doeltreffendheid te verbeter. Vind meer uit: https://services.nwu.ac.za/technology-transfer-and-innovation-support/h… Sirdar: https://sirdargroup.com/

......

Dr Janine Chantson, hoofdirekteur van die kantoor van Tegnologie-oordrag en Innovasie-ondersteuning spreek die deelnemers toe.  

 

Submitted on Wed, 08/16/2023 - 15:20