Vordering met betrekking tot ondersoek na bewerings van plagiaat aan die NWU

Marelize Santana -- Wed, 03/20/2019 - 14:12

Vordering met betrekking tot ondersoek na bewerings van plagiaat aan die NWU

Op 10 Mei 2017 het die Noordwes-Universiteit (NWU) bewerings van plagiaat teen ’n paar van sy akademici van die Raad op Hoër Onderwys (RHO) ontvang. Hierdie bewerings is in ’n baie ernstige lig beskou, veral toe media-artikels in Julie van dieselfde jaar gepubliseer is wat ander personeellede betrek het as dié van wie die universiteit deur die RHO bewus geword het. Kragdadige prosesse is ingestel om die egtheid van die bewerings te bepaal.

As gevolg van die sensitiwiteit van die saak het die universiteit met ’n ondersoek begin, en het ’n streng proses in plek gestel wat die volgende fases behels: ’n tegniese ondersoek deur ’n plagiaatkundige, aanstelling van ’n paneel van kundiges op die vakgebied om die tegniese verslag te oorweeg, en die betrokkenheid van ’n eksterne oorsigpaneel onder die onafhanklike voorsitterskap van ’n voormalige waarnemende regter. Ondersteuning is ook deur ’n onafhanklike regskundige verskaf.

Tydens die universiteitsraadsvergadering op 18 Maart 2019 het die Raad kennis geneem van die vordering met die ondersoek, waarby 21 personeel- en voormalige personeellede betrokke is.

Ten opsigte van 10 persone wat betrek is en in diens van die NWU is, is geen prima facie-getuienis gevind wat op plagiaat dui nie. Hierdie personeellede is dienooreenkomstig ingelig.

Teen twee persone wat betrek is en wat in die diens van die NWU is, is ’n prima facie-saak ten opsigte van wanvoorstelling en plagiaat gemaak. Die proses ten opsigte van hierdie personeellede is deur die universiteit afgehandel. Met inagneming van alle bewyse en omstandighede, is daar besluit om hierdie personeellede te berispe en hulle opdrag te gee om die NWU terug te betaal ten opsigte van die bladsygelde wat vir die publikasie van die betrokke artikel betaal is.

Ten opsigte van vyf ander personeellede wat betrek is en in die diens van die NWU is, is voldoende bewyse gevind wat op wangedrag gedui het. As gevolg van die feit dat die tegniese verslag gedui het op beweerde netwerke van moontlike akademiese samewerking tussen groepe navorsers, het die paneel egter aanbeveel dat die tegniese ondersoek verleng moet word. Die opvolg- tegniese ondersoek is afgehandel en sal nou aan die span kundiges op die vakgebied beskikbaar gestel word om die verslag te oorweeg en dienooreenkomstig aan die eksterne oorsigpaneel te rapporteer.

Prima facie-getuienis van plagiaat en vervalsing is ook gevind teen ’n ander personeellid wat betrek is en in diens van die NWU is. Dit was in ’n artikel wat geskryf is in die tydperk voordat die persoon in diens van die NWU was. Teen die agtergrond van voorgaande, het die paneel die visekanselier aangeraai om van die getuienis kennis te neem. Die uitvoerende dekaan wat die saak gerapporteer het, is van die advies van die eksterne oorsigpaneel in kennis gestel.

Ten opsigte van drie ander individue wat intussen die diens van die universiteit verlaat het, is prima facie-getuienis gevind wat op akademiese wangedrag, insluitend plagiaat, dui. Die Raad het die voorstel deur die eksterne oorsigpaneel bevestig dat die registrateur die nasionale hoërondewysstrukture se aandag vestig op die moontlike toepaslikheid om ’n platform te stig om inligting te deel oor sake wat akademiese integriteit aan die onderskeie universiteite skend. Die registrateur sal hierdie voorstel verder voer.

Die Raad het weer beklemtoon dat enige optrede wat akademiese integriteit skend deur enigiemand wat met die universiteit geassosieer word, in die sterkste moontlike terme veroordeel word, en indien dit waar bewys word, sal daar in ooreenstemming met die universiteit se dissiplinêre maatreëls teen die betrokke partye opgetree word. Die Raad het ook sy waardering uitgespreek teenoor bestuur vir die strengheid wat met die hantering van die saak aan die dag gelê is.

Navrae:        Louis Jacobs, Direkteur: Korporatiewe Kommunikasie: 082 901 6435