Van die Visekanselier

Van die Visekansellier

Moira Muller -- Fri, 06/23/2017 - 10:27

Hier is die feite oor die proses

1 Desember 2017

Mnr Jacques Hugo, voorsitter van die Potchefstroom Studente-kampusraad (SKR), het in ʼn videoboodskap beweer dat die bestuur van die NWU een ding sê en dan ʼn ander doen. Dit sou dan, volgens hom, gelei het tot ʼn vertrouensbreuk tussen die studente en bestuur. Aangesien hierdie ʼn ernstige aanklag is, stel ek graag die saak reg.

Ons denke oor die saak was daarop gegrond dat ʼn unitêre universiteit se visuele komponent juis ook daardie eenheid moet weerspieël. Die proses om ʼn nuwe korporatiewe kleur (of kleure) te kies, is dus gegrond op ons nuwe strategie en struktuur, soos deur die Raad goedgekeur en in ons Statuut verwoord.

Die konsultasieproses rakende ʼn nuwe primêre kleur was deel van ʼn groter proses wat ook deeglike navorsing en versigtige oorweging ingesluit het oor hoe ons visuele identiteit ons unitêre benadering en ons toekomsgerigtheid ten beste sal dien.

Die konsultasieproses was nooit ʼn referendum nie. Dit was ʼn poging om te luister na wat die breë NWU-gemeenskap oor die saak sê. Dit het dus wel aan ons belanghebbers die geleentheid gegee om ʼn mening uit te spreek, wat ons in ag geneem het. Ons het byvoorbeeld kennis geneem van sommige studente se voorkeur vir die ou kleure. Andersyds het pers ook sterk ondersteuning ontvang.

Uiteindelik het bestuur ʼn langtermynstandpunt ingeneem wat strategiese oorwegings in ag neem en wat nie net ʼn deel van die NWU sal dien nie, maar die universiteit as geheel. Ons Raad het dit so aanvaar en die keuse van pers as primêre korporatiewe kleur aanvaar.

Ons het daarom begin om die nuwe kleur te gebruik en sal dit in die nuwe jaar met mening toepas. Ons glo dat dit kort voor lank wyd herken en deur die meerderheid van ons belanghebbers en die breë publiek aanvaar sal word.

Daarom versoek ek diegene wat ongelukkig is met die besluit om dit in goeie gees te aanvaar en by te dra tot die skep van ʼn inklusiewe NWU – ʼn plek waar studente en personeel uit verskillende agtergronde ʼn tuiste sal vind. 


Nuwe primêre kleur vir die NWU

24 November 2017

Met die oog op die NWU se unitêre fakulteitsgedrewe model, is dit gerade geag om weer te dink oor die huidige gebruik van drie korporatiewe kleure wat die drie kampusse verteenwoordig. Die Raad het tydens sy vergadering van 21 September 2017 'n nuwe monolitiese handelsmerkposisie en korporatiewe identiteit – as deel van die implementering van die universiteit se nuwe strategie – in beginsel goedgekeur. Die Raad het ook erken dat dit noodsaaklik is dat die nuwe handelsmerkposisioneringsproses konsultasie met belanghebbers moet insluit en betyds vir implementering in 2018 afgehandel word.

As uitvloeisel van hierdie besluit is drie voorstelle voorberei, en het verdere skakeling en konsultasie (wat 'n aanlyn opname ingesluit het), met personeel, huidige en voornemende studente, alumni en statutêre liggame van die universiteit begin. Die Universiteitsbestuurskomitee (UBK) het 'n omvattende verslag oor 'n nuwe primêre kleur wat ons unitêre struktuur beter sal verteenwoordig, aan die Raad se Ad Hoc Komitee oor Herstrukturering voorgelê.

Die Raad het die Ad Hoc Komitee se aanbeveling aanvaar om die voorstel van 'n nuwe handelsmerkposisie en korporatiewe identiteit, met pers as die primêre kleur vir die universiteit, goed te keur. Tydens goedkeuring van die voorstel het die Raad 'n reeks aangeleenthede – wat die resultate van die opname en die universiteit se strategie insluit – in ag geneem. Die universiteitsbestuur sal voortgaan met gesprekke met alle belanghebbers wat die goedgekeurde handelsmerkposisie en korporatiewe identiteit betref om inkoop in en ondersteuning vir die nuwe kleur te verseker.

Die Raad is ook gerusgestel dat die befondsing vir die implementering van die handelsmerkstrategie – vir die grootste deel van die implementering – deel van die bemarking en kommunikasie-begroting is. Die nuwe korporatiewe identiteit sal op 'n finansiëel-omsigtige wyse geïmplementeer word. Alle belanghebbers word verseker dat die NWU steeds 'n tuiste is vir almal wat hier werk en studeer, en ook vir ons alumni wie se ondersteuning vir ons belangrik is.


Herakkreditasie: Noordwes-Universiteit (NWU) se Baccalaureus in Regte-program (LLB-program)

15 November 2017

Die Raad op Hoër Onderwys (RHO) het die Noordwes-Universiteit (NWU) in kennis gestel dat die akkrediteringsuitkoms van die hersiening van die LLB-program gewysig is vanaf “Kennisgewing van onttrekking van Akkreditasie” na “Herakkreditasie onderhewig aan nakoming van gespesifiseerde voorwaardes”.

In reaksie hierop het die visekanselier van die NWU, prof Dan Kgwadi, sy tevredenheid uitgespreek met die uitslag. Hy het ook alle persone wat by die proses betrokke was, veral personeel van die Fakulteit Regte, bedank.

“Van die begin af het ek ’n toegewyde span gehad wat die geïdentifiseerde tekortkominge hanteer het. Ek is seker dat die NWU, deur die probleme te hanteer wat die RHO geïdentifiseer het, sal verseker dat ons ’n selfs beter LLB-graad verskaf, nie net tot voordeel van ons studente nie, maar ook tot dié van die land.

“Ons standpunt was altyd dat die strategie wat ons nou implementeer daarop fokus om die bekommernisse te hanteer wat deur die RHO geopper word. Dié strategie is om die NWU te posisioneer as ’n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid, met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid.”

Die RHO se terugvoer was in reaksie op die voorlegging van ’n verbeteringsplan en ‑strategie op 6 Oktober hierdie jaar. Hierdie plan het ook die vordering ingesluit wat sedert die hersieningspaneel se terreinbesoek in 2016 gemaak is.

Tydens die Hoëronderwys-Kwaliteitskomitee (HOKK) se vergadering op 9 November 2017 is die universiteit se verbeteringsplan, saam met ander tersaaklike dokumentasie wat ingedien is, hersien. Die HOKK was tevrede dat die plan die bekommernisse ten opsigte van volledige akkreditasie hanteer het, en dat ’n sekere tekortkominge – wat die kapasiteit van die instelling betref en wat binne ’n redelike tydperk reggestel kan word, geïdentifiseer is.

Die HOKK vereis dat ’n vorderingsverslag teen 30 Oktober 2018 ingedien word. Daarna sal ’n opvolgterreinbesoek gedoen word op ’n datum wat deur die RHO en die instelling bepaal sal word.

Volgens die RHO se terugvoer blyk dit uit die bewyse wat in die universiteit se verbeteringsplan aangebied word dat die meeste van die bekommernisse reeds hanteer word. Dit het hoofsaaklik gegaan om die ongelykheid tussen kampusse, ’n gebrek aan substantiewe integrasie en lae toelatingsvereistes, tesame met onvoldoende studentesteun.

“Die plan is gedetailleerd, en word deur omvattende getuienis ondersteun. Daar is ook ’n verbintenis om meer kanale te ondersoek om hierdie bekommernisse in die nabye toekoms te hanteer. Dit blyk dat die instelling al die tersaaklike belanghebbers betrek het om hierdie bekommernisse en aanbevelings te hanteer,” sê die RHO.

Die terugvoer dui verder aan dat die pogings wat deur die Fakulteit Regte aangewend is, prysenswaardig is. Hierdie pogings het ingesluit die hou van belangrike werkswinkels, om sommige van sy regsmodules te hersien, ander sleutelmodules by te voeg soos deur die HOKK aanbeveel is, sy sleutelbelanghebbers oor alle kampusse breedvoerig te raadpleeg, en die nodige goedkeuring en verbintenis van die uitvoerende bestuur te verkry.

Die HOKK het ook aangedui dat, hoewel die verbeteringsplan daartoe verbind is om probleme ten opsigte van studente- en personeeldiversiteit en -gelykheid met teikens en projeksies te hanteer, die universiteit aangemoedig word om verdere innoverende gelykheidstrategieë te ondersoek om die bereiking van die aspirasies soos wat dit in die verbeteringsplan weerspieël word, te versnel.

“’n Gedetailleerde strategie met duidelike tydsraamwerke en toewysing van verantwoordelikhede en hulpbronne sal die implementering van die plan bespoedig. Dit is egter ’n langtermynvoorwaarde, aangesien die grootste impak van die ingrepe eers oor die medium tot lang termyn gevoel sal word,” sê die RHO.


Nuwe primêre kleur vir NWU voorgestel

6 September 2017

In die lig van die NWU-raad se aanvaarding van ‘n unitêre, fakulteitgedrewe model vir die universiteit, is dit gerade geag om weer te dink oor die huidige gebruik van drie korporatiewe kleure wat die drie kampusse verteenwoordig.

‘n Deeglik nagevorsde verslag in aan die Universiteitsbestuurskomitee (UBK) voorgelê, wat besluit het om ‘n nuwe primêre kleur aan die die Raad voor te stel wat ons unitêre struktuur beter sal verteenwoordig.

In terme van die voorstel sal ons bekende en gevestigde NWU-logo nie verander nie. Wel sal sportspanne nie langer maroen, blou of groen gebruik nie, maar een primêre kleur. Dieselfde geld vir bemarkingsmateriaal waar ons net een primêre kleur kan gebruik.

Aangesien nuwe kleure verskeie belangegroepe raak, is ná die UBK se oorweging van die saak met ‘n gespreksproses begin ten einde inkoop te verkry. Dit sluit gesprekke met studente en sportliggame in. As deel van hierdie proses is ‘n beperkte aantal items in die voorgestelde kleur (donkerpers) ontwikkel om die praktiese toepassing te illustreer.

‘n Finale besluit oor ‘n nuwe kleur bly egter die prerogatief van die NWU-raad. ‘n Omvattende plan is ontwikkel om met belangegroepe te skakel ná ‘n finale besluit deur die Raad.

Twee ander sake het in die gesprekke opgeduik, naamlik die gebruik van die naam Pukke en taal. In die konsep-handelsmerkbeleid wat aan die Raad voorgelê gaan word, erken die universiteit die gebruik van byname, soos voorheen deur die Raad goedgekeur. Daar word voorgestel dat hierdie name nie meer in formele kommunikasie of as handelsmerke gebruik word nie, maar niemand sal verhinder word om dit steeds op informele wyse te gebruik nie.

Rakende taal: ons het ‘n beleid van meertaligheid, wat beteken dat die gebruik van Engels, Afrikaans en Setswana aangemoedig word. Hierdie beleid sal ook in ons bemarking en kommunikasie gevolg word.

Weens ‘n oorsig is verlede week voortydig begin met die saamsmelt van die verskillende NWU-Facebook-platforms. Dit sal reggestel word. Enige veranderinge in hierdie verband sal slegs geïmplementeer word nadat dit met studenteleiers bespreek is en as deel van ‘n goedgekeurde ingebruikneming van ‘n nuwe primêre kleur.

Indien goedgekeur deur die Raad, sal die nuwe primêre kleur geleidelik en op ‘n finansieel versigtige wyse geïmplementeer word. Sportdrag word byvoorbeeld deur Varsity Sport gefinansier en nuwe drag sal, soos gebruiklik, in 2018 aan spanne uitgereik word. Gewone bemarkingsmateriaal sal uit die gewone begrotings befonds word. Die enigste uitsonderings is naamborde by ingange tot kampusse en sommige buitelugborde wat uit strategiese fondse gefinansier sal word.

Alle belangegroepe kan gerus wees dat die NWU steeds ‘n tuiste bied aan almal wat hier wil studeer of werk, asook aan ons talle gewaardeerde oudstudente.

Ja, ‘n nuwe voorkoms word voorgestel, maar uitnemendheid en toewyding tot ons waardes bly beginsels wat ons optrede rig.

Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier


Studente dissiplinêre sake

18 Julie 2017

Die afgelope paar jaar het die bestuur van die NWU gefokus op ’n strategie om die NWU te transformeer en te posisioneer as ’n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid en met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid. Dit het gelei tot groot strukturele veranderinge wat vervat is in ons nuwe Statuut, wat ons besig is om te implementeer.

As die hoof studente dissiplinêre beampte van die NWU het ek die geleentheid gehad om ’n dissiplinêre saak te oorweeg wat behels het dat studente van die universiteit kommentaar op sosiale media gepubliseer het. Studente op die kampus in Potchefstroom is daarvan beskuldig dat hulle in Mei 2017 na bewering rassistiese opmerkings gepubliseer het.

Tydens ’n verhoor op 30 Mei 2017 is ’n student skuldig bevind en ’n straf is opgelê. Hy is vir twee jaar uit die universiteit geskors, maar die vonnis is vir die res van die duur van sy studies opgeskort. Hy is ook met ’n boete van R5 000 gestraf. Hy is op twee klagtes skuldig bevind. Die eerste klagte was dat sy optrede nadelig was of nadelig kon gewees het vir die goeie naam, orde, dissipline of prestasie van die universiteit of enige deel van die universiteit, en die tweede was ’n klagte dat stellings op sosiale media gemaak is wat op diskriminasie in die vorm van rassisme neerkom.

’n Tweede student is aangekla van gedrag wat na bewering nadelig was of nadelig kon gewees het vir die goeie naam, orde, dissipline of prestasie van die universiteit of enige deel van die universiteit, dat stellings op sosiale media gemaak is wat op diskriminasie en/of haatspraak neerkom, en ook van die beweerde oortreding van die sosiale media-beleid van die universiteit. Hierdie student het uitstel gevra, en sy saak is vir 18 Julie 2017 geskeduleer.  

Die saak is vandag tydelik uitgestel en die voorlopige skorsing van die betrokke student is opgehef om die student toe te laat om met klasse voort te gaan.

Nadat ek lede van my senior bestuurspan wat vanmiddag beskikbaar was, geraadpleeg het, het ek besluit dat die saak teen die tweede student nie moet voortgaan nie en teruggetrek moet word. Die rede hiervoor is dat die getuienis wat aangebied is, nie duidelik die voortsetting van die saak regverdig nie.

Ek en my span werk hard daaraan om ’n kultuur te bou wat sosiaal inklusief, samebindend en verwelkomend is, en die diversiteit van ons universiteitsgemeenskap omhels, terwyl ons historiese konteks in gedagte gehou word. Voorvalle soos hierdie is teen al hierdie beginsels en ons moet die personeel en studente van die NWU en trouens die algemene publiek om verskoning vra. Dit is duidelik dat ons meer moet doen in ons missie om studente op te voed om in Suid-Afrika te woon en te werk – in die gees van ons missie, ons waardes en ons land se grondwet.

Die universiteitsbestuur veroordeel enige daad van rassisme of diskriminasie in die sterkste moontlike terme. Dit is teen die etos en waardes van die NWU en weerspreek ons pogings om maatskaplike geregtigheid na te streef. Ons sal voortgaan om onverpoosd te bou aan ’n kultuur waarop die universiteitsgemeenskap en die res van Suid-Afrika trots kan wees.

Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier


Aanstelling van senior bestuur

23 Junie 2017

 Sien senior aanstellings wat deur die Raad gemaak is as deel van die herstruktureringsproses om 'n nuwe unitêre model vir die NWU te implementeer hier. Hierdie aanstellings, gemaak deur die Raad tydens hul vergadering op 22 Junie 2017, tree op 1 Julie 2017 in werking.


Grondwet van die VSR en die Kampusstudenterade 

22 Junie 2017

Die Raad het die Grondwet van die VSR en die Kampusstudenterade goedgekeur op hul vergadering op 22 Junie 2017. Dit lui ʼn nuwe era in in die lewe van NWU-studente. Ons strategie is gemik op die totstandbrenging van 'n unitêre universiteit oor die drie kampusse heen, waar ons die volle verskeidenheid van ons diversiteit vier en op elkeen van ons kampusse ʼn sosiaal inklusiewe omgewing skep wat studentesukses bevorder en studente behoorlik voorberei vir die wêreld van werk.

In hierdie tussentydse fase van ons ontwikkeling sal ons van die huidige kiesprosesse gebruik maak om in Augustus 2017 ʼn VSR te verkies en dit dan teen September 2017 vir die toekoms te belyn.

Ek moedig alle studente aan om deel te neem aan die kiesproses en om sodoende die kultuur van betrokkenheid, verdraagsaamheid en debatvoering uit te leef - wat al ons aktiwiteite behoort te kenmerk.

Die uwe

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier