Van die Visekanselier

Van die Visekansellier

Moira Muller -- Fri, 06/23/2017 - 10:27

Sê vir ons hoe jy oor die NWU voel – Studenteopname: 18 – 29 September 2017

14 September 2017

Beste student

Hier by die Noordwes-Universiteit het ons goeie vordering gemaak met die totstandbrenging van ʼn onderrig- en leeruniversiteit van hoogstaande gehalte. In die aanloop tot 2025 is ons strewe om ʼn internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees wat bekend is vir sy wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en ʼn sorgsaamheidsetiek.

Ons wil ook ʼn hoogstaande studente-ervaring bied wat berus op ʼn kultuur van omgee. Dit beteken dat die NWU ʼn ondersteunende leerervaring wil bied in ʼn diverse, geïntegreerde omgewing met gelyke geleenthede op alle kampusse. ʼn Sleutelfokusarea is die skep van ʼn samehorige en inklusiewe omgewing waar alle studente welkom en op hulle gemak voel.

Ons sou graag wou meet hoe goed ons vaar met die skep van ʼn uitstekende studente-ervaring en enige aspekte identifiseer wat nie goed werk by die NWU nie, sodat ons daarop kan verbeter.

Om ons te help met hierdie belangrike proses word alle kontakstudente genooi om hul gevoelens oor die NWU te deel deur tussen 18 en 29 September 2017 deel te neem aan ʼn aanlyn studentekultuur- en -klimaatopname.

Deelname aan die opname is heeltemal vrywillig en niemand word verplig of gedwing om deel te neem nie. Maar ek moedig jou aan om deel te neem aangesien hierdie opname die Raad sal help verstaan hoe jy die NWU ervaar, wat gedoen kan word om die Universiteit te verbeter en om die kultuur van die NWU met ons nuwe strategiese rigting te belyn.

Die opname sal bestuur word deur LAETOLI, ʼn eksterne dienskonsultasiemaatskappy wat onder meer spesialiseer in klimaat- en kultuuropnames. Hulle sal die enigste mense wees met toegang tot die aanlyn vraelyste en onderhoudverslae. Verder sal hulle slegs verslag doen oor groepe respondente en nie oor spesifieke individue nie, sodat jou antwoorde vertroulik gehou sal word. Jy kan dus gerus wees dat hierdie opname jou as student sal beskerm en dat jou insette op prys gestel sal word.

ʼn Paar belangrike punte om op te let:

  • Die opname sal nie meer as 25 minute van jou tyd in beslag neem nie (jou belegging van net 25 minute van jou tyd kan ʼn groot verskil aan ons universiteit maak).
  • Jy sal ʼn skakel ontvang via e-pos, SMS en op e-Fundi.
  • Alle antwoorde sal anoniem wees – daar is nie ʼn manier om die antwoorde van ʼn voltooide vraelys aan enige spesifieke respondent te koppel nie.
  • As jy kies om aan die gelukkige trekking deel te neem om in aanmerking te kom vir ʼn prys, kan die e-posadres wat jy verskaf nie aan jou response gekoppel word nie.
  • Jy kan ook lukraak gekies word om in fokusgroepe deel te neem sodat die studente-ervaring beter verstaan kan word.


Ons moedig jou aan om aan die opname en fokusgroepe deel te neem en ons te laat weet hoe jy die NWU ervaar. Onthou: jou sienings, gevoelens en ervarings is belangrik vir ons.

Ek sien uit na jou deelname aan hierdie belangrike oefening om die NWU ʼn nóg beter plek te maak om by te studeer.

Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi


Nuwe primêre kleur vir NWU voorgestel

6 September 2017

In die lig van die NWU-raad se aanvaarding van ‘n unitêre, fakulteitgedrewe model vir die universiteit, is dit gerade geag om weer te dink oor die huidige gebruik van drie korporatiewe kleure wat die drie kampusse verteenwoordig.

‘n Deeglik nagevorsde verslag in aan die Universiteitsbestuurskomitee (UBK) voorgelê, wat besluit het om ‘n nuwe primêre kleur aan die die Raad voor te stel wat ons unitêre struktuur beter sal verteenwoordig.

In terme van die voorstel sal ons bekende en gevestigde NWU-logo nie verander nie. Wel sal sportspanne nie langer maroen, blou of groen gebruik nie, maar een primêre kleur. Dieselfde geld vir bemarkingsmateriaal waar ons net een primêre kleur kan gebruik.

Aangesien nuwe kleure verskeie belangegroepe raak, is ná die UBK se oorweging van die saak met ‘n gespreksproses begin ten einde inkoop te verkry. Dit sluit gesprekke met studente en sportliggame in. As deel van hierdie proses is ‘n beperkte aantal items in die voorgestelde kleur (donkerpers) ontwikkel om die praktiese toepassing te illustreer.

‘n Finale besluit oor ‘n nuwe kleur bly egter die prerogatief van die NWU-raad. ‘n Omvattende plan is ontwikkel om met belangegroepe te skakel ná ‘n finale besluit deur die Raad.

Twee ander sake het in die gesprekke opgeduik, naamlik die gebruik van die naam Pukke en taal. In die konsep-handelsmerkbeleid wat aan die Raad voorgelê gaan word, erken die universiteit die gebruik van byname, soos voorheen deur die Raad goedgekeur. Daar word voorgestel dat hierdie name nie meer in formele kommunikasie of as handelsmerke gebruik word nie, maar niemand sal verhinder word om dit steeds op informele wyse te gebruik nie.

Rakende taal: ons het ‘n beleid van meertaligheid, wat beteken dat die gebruik van Engels, Afrikaans en Setswana aangemoedig word. Hierdie beleid sal ook in ons bemarking en kommunikasie gevolg word.

Weens ‘n oorsig is verlede week voortydig begin met die saamsmelt van die verskillende NWU-Facebook-platforms. Dit sal reggestel word. Enige veranderinge in hierdie verband sal slegs geïmplementeer word nadat dit met studenteleiers bespreek is en as deel van ‘n goedgekeurde ingebruikneming van ‘n nuwe primêre kleur.

Indien goedgekeur deur die Raad, sal die nuwe primêre kleur geleidelik en op ‘n finansieel versigtige wyse geïmplementeer word. Sportdrag word byvoorbeeld deur Varsity Sport gefinansier en nuwe drag sal, soos gebruiklik, in 2018 aan spanne uitgereik word. Gewone bemarkingsmateriaal sal uit die gewone begrotings befonds word. Die enigste uitsonderings is naamborde by ingange tot kampusse en sommige buitelugborde wat uit strategiese fondse gefinansier sal word.

Alle belangegroepe kan gerus wees dat die NWU steeds ‘n tuiste bied aan almal wat hier wil studeer of werk, asook aan ons talle gewaardeerde oudstudente.

Ja, ‘n nuwe voorkoms word voorgestel, maar uitnemendheid en toewyding tot ons waardes bly beginsels wat ons optrede rig.

Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier


Studente dissiplinêre sake

18 Julie 2017

Die afgelope paar jaar het die bestuur van die NWU gefokus op ’n strategie om die NWU te transformeer en te posisioneer as ’n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid en met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid. Dit het gelei tot groot strukturele veranderinge wat vervat is in ons nuwe Statuut, wat ons besig is om te implementeer.

As die hoof studente dissiplinêre beampte van die NWU het ek die geleentheid gehad om ’n dissiplinêre saak te oorweeg wat behels het dat studente van die universiteit kommentaar op sosiale media gepubliseer het. Studente op die kampus in Potchefstroom is daarvan beskuldig dat hulle in Mei 2017 na bewering rassistiese opmerkings gepubliseer het.

Tydens ’n verhoor op 30 Mei 2017 is ’n student skuldig bevind en ’n straf is opgelê. Hy is vir twee jaar uit die universiteit geskors, maar die vonnis is vir die res van die duur van sy studies opgeskort. Hy is ook met ’n boete van R5 000 gestraf. Hy is op twee klagtes skuldig bevind. Die eerste klagte was dat sy optrede nadelig was of nadelig kon gewees het vir die goeie naam, orde, dissipline of prestasie van die universiteit of enige deel van die universiteit, en die tweede was ’n klagte dat stellings op sosiale media gemaak is wat op diskriminasie in die vorm van rassisme neerkom.

’n Tweede student is aangekla van gedrag wat na bewering nadelig was of nadelig kon gewees het vir die goeie naam, orde, dissipline of prestasie van die universiteit of enige deel van die universiteit, dat stellings op sosiale media gemaak is wat op diskriminasie en/of haatspraak neerkom, en ook van die beweerde oortreding van die sosiale media-beleid van die universiteit. Hierdie student het uitstel gevra, en sy saak is vir 18 Julie 2017 geskeduleer.  

Die saak is vandag tydelik uitgestel en die voorlopige skorsing van die betrokke student is opgehef om die student toe te laat om met klasse voort te gaan.

Nadat ek lede van my senior bestuurspan wat vanmiddag beskikbaar was, geraadpleeg het, het ek besluit dat die saak teen die tweede student nie moet voortgaan nie en teruggetrek moet word. Die rede hiervoor is dat die getuienis wat aangebied is, nie duidelik die voortsetting van die saak regverdig nie.

Ek en my span werk hard daaraan om ’n kultuur te bou wat sosiaal inklusief, samebindend en verwelkomend is, en die diversiteit van ons universiteitsgemeenskap omhels, terwyl ons historiese konteks in gedagte gehou word. Voorvalle soos hierdie is teen al hierdie beginsels en ons moet die personeel en studente van die NWU en trouens die algemene publiek om verskoning vra. Dit is duidelik dat ons meer moet doen in ons missie om studente op te voed om in Suid-Afrika te woon en te werk – in die gees van ons missie, ons waardes en ons land se grondwet.

Die universiteitsbestuur veroordeel enige daad van rassisme of diskriminasie in die sterkste moontlike terme. Dit is teen die etos en waardes van die NWU en weerspreek ons pogings om maatskaplike geregtigheid na te streef. Ons sal voortgaan om onverpoosd te bou aan ’n kultuur waarop die universiteitsgemeenskap en die res van Suid-Afrika trots kan wees.

Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier


Aanstelling van senior bestuur

23 Junie 2017

 Sien senior aanstellings wat deur die Raad gemaak is as deel van die herstruktureringsproses om 'n nuwe unitêre model vir die NWU te implementeer hier. Hierdie aanstellings, gemaak deur die Raad tydens hul vergadering op 22 Junie 2017, tree op 1 Julie 2017 in werking.


Grondwet van die VSR en die Kampusstudenterade 

22 Junie 2017

Die Raad het die Grondwet van die VSR en die Kampusstudenterade goedgekeur op hul vergadering op 22 Junie 2017. Dit lui ʼn nuwe era in in die lewe van NWU-studente. Ons strategie is gemik op die totstandbrenging van 'n unitêre universiteit oor die drie kampusse heen, waar ons die volle verskeidenheid van ons diversiteit vier en op elkeen van ons kampusse ʼn sosiaal inklusiewe omgewing skep wat studentesukses bevorder en studente behoorlik voorberei vir die wêreld van werk.

In hierdie tussentydse fase van ons ontwikkeling sal ons van die huidige kiesprosesse gebruik maak om in Augustus 2017 ʼn VSR te verkies en dit dan teen September 2017 vir die toekoms te belyn.

Ek moedig alle studente aan om deel te neem aan die kiesproses en om sodoende die kultuur van betrokkenheid, verdraagsaamheid en debatvoering uit te leef - wat al ons aktiwiteite behoort te kenmerk.

Die uwe

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier