Onderrig en leer gaan aanlyn wanneer NWU onderrig na mense toe neem

Belinda Bantham -- Mon, 03/30/2020 - 08:47

Onderrig en leer gaan aanlyn wanneer NWU onderrig na mense toe neem

Die Covid-19-pandemie het onderrig- en leer-aktiwiteite in Suid-Afrika en regoor die wêreld wesentlik ontwrig. Dit rig ook ’n uitdaging aan die manier waarop ons oor die algemeen oor onderrig en assessering dink.

“Ontwrigtings is geleenthede om na te dink oor aannames wat ons oor onderrig, leer en leerders maak,” sê prof Robert Balfour, die Noordwes-Universiteit se adjunk-visekanselier vir onderrig en leer.

“Die NWU het ’n lang en stabiele geskiedenis van multimodale (kontak- en afstands-) onderrig. Hoewel die koronavirus inderdaad die lewens van ons studente en personeel en die talle gemeenskappe waaraan ons behoort, ontwrig het, kan dit nie toegelaat word om onderrig en leer aan die Noordwes-Universiteit (NWU) tot stilstand te bring nie. En ja, dit kan ons manier van werk en onsself verander, maar nee, dit kan nie ons vordering of pogings om mense te onderrig aan bande lê nie.”

Hy verduidelik dat, aangesien onderrig-leer die sleutel tot die kernbesigheid van die NWU is, die behoefte om ons studente te ondersteun groter as ooit is. ’n Behoefte verwant aan dié om toegang tot onderrig vir beide kontak- en afstandstudente moontlik te maak, is om te verseker dat NWU-personeel die ondersteuning het wat hulle vir ’n gladde oorgang na aanlyn modaliteite nodig het. 

Sodanige ondersteuning vir studente en personeel is in ooreenstemming met die sorgsaamheidsetiek wat as deel van sy kernwaardes deur die universiteit onderskryf word.

“Moeilike tye toets ons waardes; verwagtings oor die duidelikheid van kommunikasie neem toe in verhouding tot die mate van angs of die ontwrigting wat deur lede van die universiteit ervaar word, hetsy hulle naby of ver van ons kampusse af is. Ontwrigtings kan ons tot stilstand dwing om oor ons aksies na te dink, maar dit skep ook kreatiwiteit, en ’n ander denkwyse en nuwe oplossings kom na vore. Die hardste metale word deur vuur gesmee as behoorlike sorg tydens die smeeproses toegepas word.” 

Hy sê dat die leierskap (dekane en bestuurspanne) asook die akademiese en ondersteuningseenhede van die universiteit bewus is van die behoefte om optimale, doeltreffende en tydige ondersteuning vir die onderrig-leer-projek te verskaf. “Dit behels intensiewe herbeplanning en herstrukturering van ons werk. Dit is vir ons belangrik dat ons gemeenskappe en belanghebbers weet dat hierdie pogings op die voortgesette sukses van ons studente gerig is.”

Opwindende en toeganklike aanlyn teenwoordigheid

Prof Robert sê dat die NWU se onderrig- en leer-portefeulje die oorgang na ’n opwindende en toeganklike aanlyn teenwoordigheid versnel het.

“Afhangend van hoe die situasie nasionaal ontwikkel, sal studente en personeel na alle waarskynlikheid die geleenthede wat deur aanlyn leermodaliteit gebied word, meer intensief benut.”  

Vanuit ’n akademiese ontwikkelingsperspektief word hierdie betrokkenheid, en die transformasie van die kurrikulum wat daaruit sal voortspruit, deur die universiteit se Sentrum vir Onderrig en Leer gelei.

Afhangend van die groter situasie in Suid-Afrika, is die NWU se formele aanlyn program geskeduleer om op 16 April 2020 te begin.  

“Hierdie program sal ’n opwindende manier wees om studente te bemagtig, te onderrig, met hulle om te gaan, en hulle te moniteer,” sê hy. “In die aanloop tot die bekendstelling van die formele program het dosente alreeds daaglikse aanlyn opleidingsgeleenthede om hulle vir ’n gladde oorgang voor te berei.” Dit sluit bygewerkte inligting in oor hoe om studente te ondersteun om vir die duur van die krisis met behulp van aanlyn tegnologie aan te hou leer.

Die NWU is lank voor die Covid 19-krisis reeds goed op die veranderings voorberei. Die dosente werk al lankal aan die integrasie van tegnologie by lesse, met die leerbestuurstelsel eFundi as die sentrale vertrekpunt. Sommige afstandsonderrigprogramme gebruik egter gedrukte teks.

Studente in afgeleë gebiede word ingesluit

Prof Robert sê dat die krisis die manier verander het waarop akademici assessering vir kontak- sowel as afstandstudente oorweeg. Dit sluit die moontlikheid in dat studente wat in afgeleë gebiede woon en nie toegang tot elektrisiteit het nie – wat nog te sê van die internet – deur middel van die afstandsmodaliteit ondersteun kan word.

“Veral in hierdie tyd van sosiale afstand, afsondering en selfisolasie het studente nie toegang tot fisiese kampusgebaseerde hulpbronne soos die biblioteek, leerruimtes, rekenaarlaboratoriums, internetverbindings en een-tot-een-ondersteuning nie.  Daarom moet die universiteit daarna streef om daardie hulpbronne vir kontak- sowel as afstandstudente beskikbaar te stel,” sê hy. “Daarbenewens gebruik die NWU gedrukte en aanlyn materiaal om aan studente leiding te verskaf.”

Hy sê dat die universiteit in ag geneem het dat studente verskillende vlakke van beskikbare data het wanneer hulle vanaf selfone en persoonlike rekenaars toegang tot die eFundi-stelsel kry. “Dit is waarom die riglyne vir aanlyn onderrig aan NWU-studente bepaal dat die inhoud en aktiwiteite eFundi-gebaseer, selfoonvriendelik, van lae tegniese gehalte, of in die afstandsmodus moet wees, en min data gebruik.”

Die benadering is eerstens om toegang tot onderrig-leer-materiaal vir akademici en studente in aanlyn of afstandsmodus te prioritiseer.  Die universiteit ondersteun dan die personeel om toereikende aanlyn voorligting, ondersteuning en rigtinggewing vir studente te ontwikkel.

Ondersteuning vir akademiese en ondersteuningspersoneel

Prof Robert sê dat die NWU personeel ondersteun deur hulle toegang tot tegnologie te beplan en hulle in staat te stel om vanaf ’n afstand te werk om studente se toegang te ondersteun.  Die afdelings wat agter die skerms werk om dit te bereik, sluit onder andere Inligtingstegnologie, die Sentrum vir Onderrig en Leer, die universiteitsbiblioteke, die Eenheid vir Oop Afstandsleer en die Eenheid vir Voortgesette Opleiding in.

Die NWU fokus daarop om die aanlyn modus te gebruik om aan kontakstudente toegang tot die onderrig-leer-program te gee. Hierdie studente sal ook toegang kry tot geselekteerde programme wat reeds vir oop afstandsleer-studente (OAL-studente) in die aanlyn modus aangebied word.

“Dit behels dat daar verseker word dat, so ver as wat dit redelik is, hulpbronne aanlyn beskikbaar is en dat dit vir studente en personeel toeganklik is,” sê prof Robert . “Ons sal ook seker maak dat onderrighulpbronne, riglyne aan studente, assesserings- en verwante hulpbronne beskikbaar is. Studente word aangemoedig om met die universiteit in aanraking te bly met watter tegnologieë ook al tot hulle beskikking is sodat onderrig-leer-programme kan voortgaan.”

Waar aanlyn toegang vir studente vanweë faktore soos afgeleë gebiede of die gebrek aan elektrisiteit nie moontlik is nie, sal die NWU van verskafferdienste soos die posdiens en koerierdienste gebruik maak indien dit beskikbaar is.

Prof Robert sê dat die NWU deel is van sektorale onderhandelings met openbare sowel as privaat verskaffers van selfoondienste om personeel en studente wat in Suid-Afrika woon, te help deur gratis of heelwat goedkoper dienste aan te bied om spesifiek tot NWU-platforms, insluitend eFundi, toegang te verkry.  

“Dit is vir alle sektore van die ekonomie ’n baie moeilike tyd, en nie net vir die onderwyssektor nie. Onderwys bly egter die enkele mees beskikbare hulpbron waardeur die staat geleenthede aan mense kan verskaf om hulleself te ontwikkel, en sodoende moontlikhede oop te maak vir die ontwikkeling van nuwe oplossings vir die nuwe uitdagings van ons era,” sê hy.  

“Die oorgang van personeel en studente na aanlyn of afstandsmodaliteite waar dit die primêre vorm van onderrig is, gaan egter nie ’n maklike een wees nie.  Die uitdaging vir personeel sowel as studente is om dikwels en behulpsaam te kommunikeer tot tyd en wyl die ervaring naatloos en natuurlik begin voel. Gelukkig is die NWU geseën met toegewyde personeel wat in tye van nood en ’n krisis soos hierdie na vore kom met hernude ywer om mekaar te onderskraag en ons studente se intellektuele en persoonlike groei te ontwikkel en te ondersteun.”

Prof Robert Balfour.