NWU Regskliniek maak blywende impak op die plaaslike gemeenskap

Marelize Santana -- Thu, 11/09/2017 - 14:18

NWU Regskliniek maak blywende impak op die plaaslike gemeenskap

Die NWU Regskliniek in Mahikeng word reeds 33 jaar lank bedryf. Dit het begin as ’n klein advieskantoor met die bystand van studente, wat op ’n vrywillige grondslag deelgeneem het.

“In 1984 het die Praktiese Regstudie-kursus vir alle finalejaar-regstudente verpligtend geword. Daar word van hulle vereis om tyd in die kliniek deur te bring om die regspraktyk te leer ken. Met groter getalle studente kon die kliniek regsadvies en -hulp aan meer mense as voorheen verskaf,” sê mnr Simon Rasikhalela, die direkteur.  

Volgens Simon het die volgende verandering in 1993 plaasgevind, toe die Wet op Prokureurs gewysig is om kandidaatprokureurs toe te laat om hulle klerkskap by ’n behoorlik gekonstitueerde en geakkrediteerde regskliniek te voltooi. “Talle kandidaatprokureurs wat by die kliniek opgelei is, het sedertdien die beroep as prokureurs betree.”

Hulp met regsake
Hy sê hulle kliënte is hoofsaaklik behoeftige inwoners van die groter Mahikeng-gebied, maar dat hulle gereeld kliënte van verder weg ook bystaan.

 “Wanneer die kliniek nie met ’n spesifieke saak kan help nie, word die kliënt verwys na ’n ander organisasie wat beter in staat is om die probleem te hanteer. Die dienste wat deur die kliniek verskaf word, kos niks nie, maar in sommige gevalle kan kliënte gevra word om tot sekere uitgawes, byvoorbeeld baljukoste, by te dra.”

Die kliniek is daartoe verbind om die beste moontlike diens te verskaf, en ons kliënte bevestig dit.

Me Matshedidiso Sebate was die kliënt van die NWU Regskliniek in ’n egskeidingsaak. Sy skryf die spoedige afhandeling van haar saak tussen Oktober 2016 en 31 Mei 2017 aan die kliniek toe.

“Vanaf die begin van die saak was die NWU Regskliniek behulpsaam. Ek kan baie mense verwys, want mense het geen idee nie – hulle weet nie jy kan arm wees en steeds regshulp kry nie.”

Die kliniek word tans beman deur drie praktiserende prokureurs, van wie een die direkteur is, vier kandidaatprokureurs, twee interns, een sekretaresse, een liasseerklerk en ’n administratiewe assistent.

Die kliniek het ’n tweeledige doel: Eerstens tree dit as onderriginstelling op, waar finalejaar-regstudente die praktyk van die reg leer. Tweedens verskaf die kliniek gratis regsdienste aan arm en gemarginaliseerde gemeenskappe in Mahikeng.

Simon sê dat die kliniek as onderriginstelling deel is van die NWU se regsfakulteit. Met die voltooiing van hulle regsgrade moet finalejaarstudente die kursus in Praktiese Regstudie voltooi. Dit is ontwerp om aan studente ’n verskeidenheid vaardighede te gee wat in die beoefening van die reg nodig is. Dit sluit in die vaardighede om onderhoude te voer en verklarings af te neem, skryfvaardighede, opstel van regsdokumente, probleemoplossing, etiek en professionele reëls, en hofvaardighede of die hantering van hofsake.

Studente werk in die kliniek aan werklike sake en toegelate regspraktisyns hou toesig oor die werk. Hulle word deur middel van mondelinge en skriftelike eksamens geassesseer.

“As ’n instelling wat aan armes toegang tot geregtigheid bied, verskaf die kliniek gespesialiseerde bystand met ’n verskeidenheid regsprobleme soos egskeidings, toesiggeskille, gesinsgeweld, arbeidskwessies, kontraktuele eise, verbruikersverwante sake, deliktuele eise (persoonlike benadeling), uitsettings, behuising en grond-verwante sake. Kliënte word in die hof verteenwoordig – van die distriks- en landdroshof tot die Hoë Hof.”

Simon sê die kliniek kan nie kliënte help wat privaat regsverteenwoordiging kan bekostig nie. Voornemende kliënte word aan ’n streng middeletoets onderwerp wat deur Legal Aid South Africa voorgeskryf word.

“Die kliniek mag verder ook sekere sake nie hanteer nie, byvoorbeeld motorvoertuigbeseringseise (MVA), die bereddering van boedels, opstel van testamente, lastersake, en bankrotskappe. Ons hou periodiek op om nuwe sake te aanvaar, afhangend van ons kapasiteit op daardie stadium.”

Simon beklemtoon dat die NWU se Regskliniek nie met Legal Aid South Africa verwar moet word nie.

Vir meer inligting oor die NWU Regskliniek, skakel 018 389 2030.