Meer aktiwiteite nodig om vroeë voorwerpbeheervaardighede te bevorder

Marelize Santana -- Tue, 08/29/2017 - 15:33

Meer aktiwiteite nodig om vroeë voorwerpbeheervaardighede te bevorder

Skoolmeisies in Suid-Afrika behoort onder leiding van liggaamlike-opvoeding-onderwysers blootgestel te word aan meer aktiwiteite wat vroeë voorwerpbeheervaardighede bevorder.

Dit is een van die aanbevelings van ’n studie wat deur Marilette Visagie in samewerking met prof Anita Pienaar en prof Dané Coetzee van die fokusarea Fisiese Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRec) in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe aan die Noordwes-U niversiteit (NWU) uitgevoer is.

Hulle navorsingstudie is getiteld “Activity preferences of 9 to 10-year-old girls and the relationship between object control skills and physical activity Levels: The NW-Child Study.”

Vroeë voorwerpbeheervaardighede (OC-vaardighede) verwys na die vermoë om items met akkuraatheid en beheer te beweeg en te ontvang. In sport en in die daaglikse lewe is algemene OC-vaardighede om iets te gooi, te vang en om te krabbel.

Vaardighede om dit te kan doen, is regdeur die lewe belangrik. Dit hou skynbaar in die besonder met langtermyn fisiese aktiwiteite verband. Met ander woorde, mense met goeie OC-vaardighede sal waarskynlik langer aktief bly as diegene daarsonder.

Die FASRek-navorsers het op nege en 10 jaar oue meisies gefokus en gekyk na hulle deelname aan matige en hoë-intensiteit fisiese aktiwiteite en die verwantskap tussen fisiese-aktiwiteitsvlakke en OC-vaardighede. Hulle het ook na etniese verskille in aktiwiteitvoorkeure gekyk.

Hoe die studie gewerk het

OC-vaardighede is by 406 meisies geëvalueer deur die toets vir groot motoriese ontwikkeling (Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2)) toe te pas, terwyl die opname van kinders se ontspanningsaktiwiteite (Children’s Leisure Activities Study Survey) gebruik is om fisiese aktiwiteite en patrone by meisies (89 wit, 317 swart) met ’n gemiddelde ouderdom van 9,86 jaar te evalueer.

Die keuse van aktiwiteite van wit en swart meisies het verskil; waar die swart meisies ’n hoë persentasie van hulle tyd (83,60%) aan huishoudelike take bestee het, gestap het, tou gespring het en straatsokker gespeel het, het die wit meisies meer aan sport en nie-georganiseerde aktiwiteite deelgeneem.

Beduidend meer wit meisies as swart meisies het aan matige en hoë-intensiteitaktiwiteite deelgeneem.

Die navorsers het bevind dat, hoewel Suid-Afrikaanse meisies fisies aktief is, die aktiwiteite waaraan hulle deelneem nie ’n baie sterk verwantskap met hulle OC-vaardighede toon nie. Meisies moet dus meer blootstelling kry aan aktiwiteite wat kan help om hierdie vaardighede te ontwikkel.

Nog studies is nodig

Die navorsers het aanbeveel dat verdere studies oor hierdie onderwerp gedoen moet word om meer begrip te kry vir die fisiese gewoontes by jong meisies sodat hulle fisiese-aktiwiteitsvlakke en hulle gesondheid verbeter kan word.

’n Kwelling was dat meisies in lae sosio-ekonomiese areas nie natuurlike blootstelling aan OC-vaardighede en betrokkenheid by fisiese aktiwiteite het nie omdat hulle kulturele verantwoordelikhede ’n groot persentasie van hulle vrye tyd in beslag neem. Die navorsers sê dat spesifieke strategieë nodig is om groter blootstelling aan geskikte fisiese aktiwiteite onder hierdie meisies te bevorder.

Die vroeë kinderjare is ’n belangrike tydperk in die fyn motoriese vaardigheidsontwikkeling van ’n kind en om boustene te verskaf wat nodig is vir positiewe fisiese-aktiwiteitsgedrag. Volgens die navorsers is skole uiters belangrik in die verbetering van fisiese aktiwiteit.

Fisiese aktiwiteit op skole se speelterreine moet aangemoedig word sodat kinders hulle OC-vaardighede kan ontwikkel. Dit is veral belangrik in skole in lae sosio-ekonomiese omgewings wat toerusting, speeloppervlakke en -ruimtes nodig het.
 
Die navorsers het aanbeveel dat kundige mense op die gebied van motoriese ontwikkeling, soos goed opgeleide Liggaamlike Opvoeding-onderwysers, by skole aangestel moet om die OC-vaardighede van kinders te help ontwikkel en om swak vaardighede betyds te identifiseer en reg te stel.

Vroeë optrede kan tot beter fisiese-aktiwiteitsvlakke onder jong meisies bydra, en hulle sodoende op die regte pad plaas om gesonde, aktiewe volwassenes te word.