Professor

Anné Verhoef

Afrikaans: Anné Verhoef is Associate Professor of Philosophy at the North West University (Potchefstroom) in South Africa. His research is in the areas of philosophy of religion, the philosophy of Paul Ricoeur, hermeneutics, happiness, systematic theology and ethics. He has published widely, presented international papers and promoted several studies on these topics.

Elsa Mentz

Ek het my professionele loopbaan begin as hoërskoolwiskundeonderwyser en is vir die afgelope 25 jaar betrokke by onderwysersopleiding.  Ek is die laaste 16 jaar aktief betrokke by die opleiding van Inligtingstegnologie-onderwysers en het reeds twee boeke en verskeie navorsingsuitsette in hierdie veld gepubliseer.

Riaan Rossouw

Riaan is 'n mikro-ekonoom met meer as tien jaar se konsultasie-, navorsings- en onderrigervaring. Hy is tans mede-professor in die Skool vir Ekonomie aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus.

CG du Toit

Jat du Toit is ʼn professor in Meganiese Ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit. Hy het die grade BIng (Hons) (Siviel) en MIng (Siviel) aan die Universiteit van Stellenbosch en PhD aan die Universiteit van Cambridge behaal. Hy het al meer as 100 artikels in internasionale en nasionale tydskrifte en konferensieverrigtinge gepubliseer en is die mederedakteur van die verrigtinge van twee konferensies.

André Duvenhage

André Duvenhage is op 18 April 1962 op Sasolburg in die Noord-Vrystaat gebore. Hy matrikuleer in 1979 aan die Hoërskool Sasolburg. As ingeskrewe student aan die PU vir CHO behaal hy die BA-graad asook die Honn. BA in Politieke Wetenskap (beide met onderskeiding). Tydens Januarie 1984 word hy aangestel as Junior Lektor aan die PU vir CHO met doseeropdrag in Ontwikkelingsadministrasie, Openbare Bestuur en later ook Staatsleer. In 1989 verwerf André ʼn Magister kwalifikasie in Ontwikkelingsadministrasie.

Herculina Salome Kruger

Prof Salome Kruger is 'n professor by die Sentrum vir Uitnemendheid vir Voeding op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit in Suid-Afrika.  As 'n aktiewe navorser het sy al meer as 80 artikels in nasionale en internasionale geakkrediteerde vaktydskrifte gepubliseer. Sy het al vir 39 meestersgraad- en PhD-studente as studieleier en promotor opgetree en asook as leier vir postdoktorale studente.  Van die meer as 50 aanbiedings by wetenskaplike konferensies was dit 16 keer as uitgenooide spreker. 

Martha Susanna Lubbe

Martha Susanna Lubbe is in Springs gebore as die jongste dogter van wyle   Peet en Betsie Griesel. Sy voltooi haar skoolloopbaan in 1982 aan Potchefstroom Gimnasium-Hoërskool. Martie verwerf haar BPharm-graad (Cum Laude) in 1986, 'n MPharm-graad in Farmasiepraktyk (1988), ‘n Diploma in Tersiêre Onderwys (1996) en ‘n PhD in Farmasiepraktyk (2000) aan die voormalige PU vir CHO. Die titel van haar PhD-proefskrif is "Managed pharmaceutical care: A South African approach". Sy is sedert 1995 met Willie getroud en hulle het ‘n dogter, Leonore, en ‘n seun, Dewald.

Jacobus A Robinson

Professor, Regsfakulteit Potchefstroom Kampus van die NWU

NRF gegradeer

Dien op uitvoerende bestuur van die International Society of Family Law

Toegelate prokureur van die Hoë Hof van Suid-Afrika

Doseer hoofsaaklik Familiereg, Personereg en die Reg aangaande Ongeregverdigde Verryking. Navorsing handel oor relevante temas in die Familiereg, veral oor die posisie van kinders.

 

 

Elmarie van der Schyff

Groot ontwikkelings het die afgelope tyd in die veld van die mineraal- en waterreg plaasgevind na afloop van die promulgering van wetgewing waar die staat statutêr as voog of trustee van die betrokke hulpbronne aangewys is. Hierdie statutêre ingryping het die eiendomsregparadigma waarbinne die hulpbronne bestuur word en die aard van regte wat ten opsigte van die hulpbron-eenhede verkry kan word, dramaties verander.

Christa Rautenbach

Christa Rautenbach se belangstelling het te make met die uitdagings wat deur kulturele diversiteit na vore gebring word, veral in ʼn regskonteks.

Dit beteken dat sy haarself besig hou met kwessies van regspluralisme, kulturele diversiteit, gemengde regstelsels, sowel as die interaksie tussen staats- en niestaats- normatiewe ordenings.

Albert Helberg

Albertus  Stephanus  Jacobus  Helberg  het  sy  B.Ing  (Elektr.)  cum  laude  in  1989  behaal,  en  sy  M.Ing (Elektr.) cum laude in 1991 by RAU. Hy het sy D.Ing aan dieselfde instansie behaal.

Pages

Subscribe to RSS - Professor