Herakkreditasie: NWU se Baccalaureus in Regte-program (LLB-program)

Belinda Bantham -- Wed, 11/15/2017 - 15:00

Herakkreditasie: NWU se Baccalaureus in Regte-program (LLB-program)

Die Raad op Hoër Onderwys (RHO) het die Noordwes-Universiteit (NWU) in kennis gestel dat die akkrediteringsuitkoms van die hersiening van die LLB-program gewysig is vanaf “Kennisgewing van onttrekking van Akkreditasie” na “Herakkreditasie onderhewig aan nakoming van gespesifiseerde voorwaardes”.

In reaksie hierop het die visekanselier van die NWU, prof Dan Kgwadi, sy tevredenheid uitgespreek met die uitslag. Hy het ook alle persone wat by die proses betrokke was, veral personeel van die Fakulteit Regte, bedank.

“Van die begin af het ek ’n toegewyde span gehad wat die geïdentifiseerde tekortkominge hanteer het. Ek is seker dat die NWU, deur die probleme te hanteer wat die RHO geïdentifiseer het, sal verseker dat ons ’n selfs beter LLB-graad verskaf, nie net tot voordeel van ons studente nie, maar ook tot dié van die land.

“Ons standpunt was altyd dat die strategie wat ons nou implementeer daarop fokus om die bekommernisse te hanteer wat deur die RHO geopper word. Dié strategie is om die NWU te posisioneer as ’n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid, met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid.”

Die RHO se terugvoer was in reaksie op die voorlegging van ’n verbeteringsplan en ‑strategie op 6 Oktober hierdie jaar. Hierdie plan het ook die vordering ingesluit wat sedert die hersieningspaneel se terreinbesoek in 2016 gemaak is.

Tydens die Hoëronderwys-Kwaliteitskomitee (HOKK) se vergadering op 9 November 2017 is die universiteit se verbeteringsplan, saam met ander tersaaklike dokumentasie wat ingedien is, hersien. Die HOKK was tevrede dat die plan die bekommernisse ten opsigte van volledige akkreditasie hanteer het, en dat sekere tekortkominge – wat die kapasiteit van die instelling betref en wat binne ’n redelike tydperk reggestel kan word, geïdentifiseer is.

Die HOKK vereis dat ’n vorderingsverslag teen 30 Oktober 2018 ingedien word. Daarna sal ’n opvolgterreinbesoek gedoen word op ’n datum wat deur die RHO en die instelling bepaal sal word.

Volgens die RHO se terugvoer blyk dit uit die bewyse wat in die universiteit se verbeteringsplan aangebied word dat die meeste van die bekommernisse reeds hanteer word. Dit het hoofsaaklik gegaan om die ongelykheid tussen kampusse, ’n gebrek aan substantiewe integrasie en lae toelatingsvereistes, tesame met onvoldoende studentesteun.

“Die plan is gedetailleerd, en word deur omvattende getuienis ondersteun. Daar is ook ’n verbintenis om meer kanale te ondersoek om hierdie bekommernisse in die nabye toekoms te hanteer. Dit blyk dat die instelling al die tersaaklike belanghebbers betrek het om hierdie bekommernisse en aanbevelings te hanteer,” sê die RHO.

Die terugvoer dui verder aan dat die pogings wat deur die Fakulteit Regte aangewend is, prysenswaardig is. Hierdie pogings het ingesluit die hou van belangrike werkswinkels, om sommige van sy regsmodules te hersien, ander sleutelmodules by te voeg soos deur die HOKK aanbeveel is, sy sleutelbelanghebbers oor alle kampusse breedvoerig te raadpleeg, en die nodige goedkeuring en verbintenis van die uitvoerende bestuur te verkry.

Die HOKK het ook aangedui dat, hoewel die verbeteringsplan daartoe verbind is om probleme ten opsigte van studente- en personeeldiversiteit en -gelykheid met teikens en projeksies te hanteer, die universiteit aangemoedig word om verdere innoverende gelykheidstrategieë te ondersoek om die bereiking van die aspirasies soos wat dit in die verbeteringsplan weerspieël word, te versnel.

“’n Gedetailleerde strategie met duidelike tydsraamwerke en toewysing van verantwoordelikhede en hulpbronne sal die implementering van die plan bespoedig. Dit is egter ’n langtermynvoorwaarde, aangesien die grootste impak van die ingrepe eers oor die medium tot lang termyn gevoel sal word,” sê die RHO.